XÁC ĐỊNH KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HOẶC QUÝ CHO CHU KỲ 3 NĂM 2020, 2021, 2022.

Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý thì chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016. Chu kỳ thứ hai từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2019. Chu kỳ thứ 3 bắt đầu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.

Do vậy các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác căn cứ doanh thu năm 2019 (12 tháng) để xác định chu kỳ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý cho 03 năm tiếp theo: 2020, 2021 và 2022. Cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG PHẢI XÁC ĐỊNH:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hoạt động từ năm 2018 trở về trước.

– Doanh nghiệp, tổ chức tổ chức kinh tế, tổ chức khác thành lập trong tháng 01/2019. (Trường hợp này khi hết năm 2019, đơn vị có số tháng hoạt động 12 tháng nên được xét doanh thu để xác định khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý cho chu kỳ 3 năm 2020-2022)

CÁCH XÁC ĐỊNH NHƯ SAU

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác đang khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý trong năm 2019, sau khi nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019 hoặc Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019, đơn vị cộng tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm doanh thu không chịu thuế; doanh thu chịu thuế 0%, 5%, 10%; doanh thu không kê khai thuế) từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 hoặc từ quý 1/2019 đến quý 4/2019.

– Nếu doanh thu năm 2019 =<50 tỷ đồng thì đơn vị phải khai thuế GTGT theo quý năm 2020, 2021, 2022. (Đơn vị thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thực hiện khai thuế GTGT từ quý 1/2020, đơn vị không cần nộp Thông báo về việc khai thuế GTGT theo quý đến cơ quan thuế. Riêng trường hợp đơn vị muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì nộp Thông báo đăng ký khai thuế GTGT theo tháng (mẫu số 07/GTGT) đến cơ quan thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 01/2020. Hạn nộp: từ ngày 01/02/2020 đến ngày 20/02/2020 ) – Nếu doanh thu năm 2019 > 50 tỷ đồng thì đơn vị phải khai thuế GTGT theo tháng năm 2020, 2021, 2022.

(Đơn vị thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng không cần nộp Thông báo về việc khai thuế GTGT theo tháng đến cơ quan thuế. Đơn vị không được đăng ký khai thuế GTGT theo quý)

Lưu ý:

Việc xác định khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý cho chu kỳ từ năm 2020 đến 2022 được xác định 1 lần căn cứ doanh thu năm 2019. Trường hợp doanh thu trong các năm 2020, 2021, 2022 có biến động tăng hoặc giảm thì đơn vị vẫn ổn định khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý.

Ví dụ 1: Công ty TNHH A năm 2019 khai thuế GTGT theo tháng. Qua xét doanh thu năm 2019 thì đơn vị có tổng doanh thu năm 2019: 30 tỷ (<50 tỷ). Như vậy đơn vị thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo quý cho chu kỳ năm 2020-2022. Trường hợp năm 2020 doanh thu tăng 55 tỷ thì đơn vị vẫn khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2022.

Ví dụ 2: Công ty TNHH B, năm 2019 khai thuế GTGT theo quý. Qua xét doanh thu năm 2019 thì đơn vị có tổng doanh thu năm 2019: 40 tỷ (<50 tỷ). Như vậy đơn vị thuộc trường hợp khai thuế GTGT theo quý cho chu kỳ năm 2020-2022. Trường hợp năm 2020, doanh thu tăng 60 tỷ thì đơn vị vẫn khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2022. Ví dụ 3: Công ty TNHH C, năm 2019 khai thuế GTGT theo quý. Qua xét doanh thu năm 2019 thì đơn vị có tổng doanh thu năm 2019: 55 tỷ( >50 tỷ). Như vậy đơn vị thuộc trường hợp phải khai thuế GTGT theo tháng cho chu kỳ năm 2020-2022. Trường hợp năm 2020 doanh thu giảm còn 25 tỷ ( <50 tỷ) thì đơn vị vẫn khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2022.

2. ĐỐI TƯỢNG CHƯA CẦN XÁC ĐỊNH:

2.1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác mới thành lập từ tháng 02/2019 đến tháng 12/2019 (Trường hợp này khi hết năm 2019, đơn vị số tháng hoạt động <12 tháng nên chưa xét doanh thu để xác định khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý cho chu kỳ 3 năm 2020 – 2022)

Do vậy doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp tục khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2020. (Trường hợp khi thành lập có đăng ký khai thuế GTGT theo tháng thì tiếp tục khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2020)

Cuối năm 2020 (sau khi nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2020 hoặc Tờ khai thuế GTGT quý 4/2020), đơn vị cộng tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020 hoặc từ quý 1/2020 đến quý 4/2020 để xác định chu kỳ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý cho 02 năm tiếp theo: 2021 và 2022

– Nếu doanh thu năm 2020 =<50 tỷ đồng thì đơn vị khai thuế GTGT theo quý năm 2021, 2022. (Trường hợp đơn vị muốn khai thuế GTGT theo tháng thì đăng ký tương tự như trên) – Nếu doanh thu năm 2020 > 50 tỷ đồng thì đơn vị phải khai thuế GTGT theo tháng năm 2021, 2022. Đơn vị không được đăng ký khai thuế GTGT theo quý.

Cục thuế Hải Châu hướng dẫn

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!