Cá nhân không quyết toán thuế trước ngày 30/3 bị phạt bao nhiêu tiền?

Thời hạn người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối cùng là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, điều này có nghĩa ngày 30/3 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Luật Quản lý thuế sửa (Luật Quản lý thuế số 38) đổi đến 1/7/2020 mới có hiệu lực, cho nên thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế, cũng như thủ tục quyết toán thuế vẫn thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 26/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các nghị định, thông thư hướng dẫn.

Tài chính - Ngân hàng - Cá nhân không quyết toán thuế trước ngày 30/3 bị phạt bao nhiêu tiền?

Cá nhân không quyết toán thuế trước ngày 30/3 bị phạt bao nhiêu tiền?. (Ảnh minh họa)

Theo các hướng dẫn hiện hành, tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế, hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2019 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Riêng tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập, nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cũng theo quy định hiện hành, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân khi cá nhân có giấy ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Ngoài ra, cá nhân được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN nếu thuộc các trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì vẫn được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được ủy quyền quyết toán thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc tổ chức trả thu nhập. Thời hạn nộp tờ khai và quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức là ngày 30/3/2020.

Quyết toán thuế muộn bị phạt như thế nào?

Về mức xử phạt quyết toán muộn, nếu cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế, thì mức phạt sẽ được quy định bằng một nửa mức phạt của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với doanh nghiệp từ 3,5 triệu đến tối đa 5 triệu đồng, nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế muộn (quá ngày 30.3) nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thêm. Như vậy, mức phạt cho cá nhân từ khoảng từ 1,75 đến 2,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, còn hình thức nặng hơn là phạt tiền từ 1 đến 3 lần (tùy theo mức độ vi phạm) tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp.

Ngoài ra, các trường hợp không phải quyết toán thuế, như: cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau; cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10%, nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này…

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!