Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì khai thuế như thế nào

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp đều phải nộp các loại báo cáo về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay hóa đơn. Vậy, câu hỏi đặt ra là, nếu doanh nghiệp mới thành lập, nhưng chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì kế toán có phải nộp các loại tờ khai trên không?

1. Thuế GTGT

Trong kỳ khai thuế, nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí, tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT (Xuất tờ khai trắng ra nộp).

Xem chi tiết tại: Nộp Tờ khai thuế GTGT

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

(Theo khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

2. Thuế TNDN

a) Khai thuế TNDN

– Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí.

– Doanh nghiệp cũng không phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì không hoạt đông kinh doanh, không có doanh thu, nên không phát sinh nghĩa vụ thuế).

(Theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

b) Khai quyết toán thuế TNDN

Doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

Xem chi tiết tại công việc Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

(Theo khoản 1, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

3. Thuế TNCN

a) Khai thuế TNCN

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

Xem chi tiết tại công việc Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế hoặc chưa có lao động thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNCN.

(Theo điểm a, khoản 1, điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC)

b) Khai quyết toán thuế TNCN

– Nếu doanh nghiệp có phát sinh trả thu nhập cho người lao động trong năm thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Xem chi tiết tại công việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

– Nếu doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

(Theo khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)).

Xem chi tiết tại công việc Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

(Theo điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC)

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!