Lịch nộp các tờ khai thuế, tiền thuế phải nộp năm 2020

Thời hạn nộp các loại tờ khai và báo cáo thuế, tiền thuế năm 2020 được quy định như thế nào? Ngày nộp cụ thể với từng loại tờ khai thuế, tiền thuế được quy định như thế nào? Những hồ sơ nói trên cần nộp cho cơ quan nào? DVDN xin được chia sẻ các nội dung nói trên cùng bạn đọc qua bài viết dưới đây.

I. Thời hạn nộp tờ khai thuế

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Tháng quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Tháng năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.
 • Doanh nghiệp kê khai từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
 • Tờ khai quyết toán năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, ngừng hoạt động thì chậm nhất là ngày thứ 45 từ ngày có quyết định.

2. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ:
 • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản thì phải khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

II. Lịch nộp báo cá thuế năm 2020

1. Lịch nộp báo cáo thuế  tháng 1

 
Lịch nộp báo cáo thuế ngày 20/1/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
Lịch nộp báo cáo thuế tháng 30/1/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2019 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế môn bài năm 2020.
Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019.
 • Nộp tiền thuế môn bài năm 2020.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019 (nếu có).
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4/2019 (nếu có).

2. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 2

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

3. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 3

Ngày 20/03/2020
 
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

Ngày 30/03/2020

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng hay theo quý thì đều cần nộp theo lịch như sau:
 • Báo cáo tài chính năm 2019.
 • Báo cáo tài chính năm 2019.
 • Quyết toán thuế TNDN 2019.
 • Quyết toán thuế TNDN 2019.
 • Quyết toán thuế TNCN 2019.
 • Quyết toán thuế TNCN 2019.

4. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 4

Ngày 20/04/2020
 
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 •  Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
Ngày 30/4/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế môn bài năm 2020.
Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT quý 1/2020.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 1/2020 (nếu có).
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1/2020(nếu có).

5. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 5

Ngày 20/05/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

Lịch nộp báo cáo thuế tháng

6. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 6

Ngày 20/06/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

7. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 7

Ngày 20/07/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
Ngày 30/07/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2020.
Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT quý 2/2020.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 2/2020 (nếu có).
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2/2020 (nếu có).

8. Lịch nộp tháng 8

 
Ngày 20/08/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
9. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 9
 
Ngày 20/09/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).

10. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 10

 
Ngày 20/10/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có).
Ngày 30/10/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2020.
Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT quý 3/2020.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN quý 3/2020 (nếu có).
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3/2020 (nếu có).

11. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 11

 
Ngày 20/11/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020(nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN(nếu có).
12. Lịch nộp báo cáo thuế tháng 12
 
Ngày 20/12/2020
Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cần nộp theo lịch như sau:
 • Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).
 • Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
Trên đây là chia sẻ của DVDN về thời hạn nộp tiền và các loại tờ khai và báo cáo, kế toán hãy nắm rõ để tránh trường hợp nộp chậm và bị phạt nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!