Chưa góp đủ vốn điều lệ có được hoàn thuế?

Trường hợp dự án đầu tư của công ty không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ kế tiếp theo quy định.
gọi vốn
Ảnh minh họa.

Trong quý II/2020, công ty của ông Nguyễn Đăng Khoa (Bến Tre) có phát sinh số thuế GTGT được hoàn là 500 triệu đồng đối với trường hợp xuất khẩu. Tuy nhiên, cuối năm 2019, công ty có đăng ký số vốn là 20 tỷ đồng với cơ quan thuế nhưng đến nay do khó khăn tài chính nên vẫn chưa góp đủ vốn (hiện tại là 17 tỷ đồng).

Ông Khoa hỏi, công ty ông chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan thuế thì có được hoàn thuế GTGT không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bến Tre trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

… 3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

… c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 1/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế.

… 4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo…”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp dự án đầu tư của công ty không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ kế tiếp theo quy định.

Riêng trường hợp cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên và đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Theo Chinhphu.vn

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!