Hướng dẫn Thông tư 68/2019/TT-BTC về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế kèm theo Quyết định 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020.

TẢI VỀ: QUYẾT ĐỊNH 635

Ảnh chụp một phần Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử

Trước đó, tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

Điều 5. Định dạng hóa đơn điện tử

3. Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này.

Quyết định 635/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2020 và áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, sử dụng, cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!