Những điểm mới đáng chú ý về lệ phí môn bài trong năm 2020

Lệ phí môn bài là một trong những lệ phí mà tổ chức, cá nhân mới thành lập hoặc sản xuất, kinh doanh phải chú ý thực hiện. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý về lệ phí môn bài trong năm 2020.

Thêm 03 trường hợp miễn lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, có 07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Và từ ngày 25/02/2020 khi Nghị định 22/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành thì đã có thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Đó là:

1. Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập

Lưu ý: Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì các địa điểm này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Mức nộp lệ phí môn bài áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo như quy định trên thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi hết thời gian này, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) phải quay lại việc nộp lệ phí môn bài cho nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

– Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

– Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

 

Lệ phí môn bài trong thời gian tạm ngừng

Một trong những điểm mới cần lưu ý khi Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đó là việc nộp lệ phí trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh. Theo đó, người nộp lệ phí đang hoạt động tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện:

– Có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng kinh doanh;

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm);

– Và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xut, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.


Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Thời hạn này vẫn được giữ nguyên so với những năm trước theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, điểm mới cần nhắc đến ở đây đó chính là hạn nộp của một số đối tượng. Cụ thể quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Khi kết thúc thời gian 03 năm được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp), doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cui năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nht là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại 

Việc nộp lệ phí môn bài áp dụng với các đối tượng này như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

 

Không phải kê khai lệ phí môn bài

Đây cũng là một trong những điểm mới cần được chú ý về lệ phí môn bài trong năm 2020.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những điểm mới đáng chú ý về lệ phí môn bài trong năm 2020” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!