Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội mới nhất 2019

          Thủ tục đăng ký tham gia BHXH mới nhất 2019 cho Người lao động và Đơn vị sử dụng lao động

1.Đối tượng tham gia 

–  Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Lưu ý:

– Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

– Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham bảo hiểm.

2. Thành phần hồ sơ 

 a. Đối với người lao động:

    – Tờ khai tham gia, thông tin điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

  Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

    – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

    – Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng hoặc hợp đồng lao động được ký mới tai nước tiếp nhạn lao động theo hợp đồng 

 b. Đối với đơn vị sử dụng lao động

   – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

   – Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

   – Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03)

3. Trình tự thực hiện

   – Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo mục 2 đóng qua đơn vị người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trưc tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài 

   – Đối với đơn vị sử dụng lao động:

    + Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH 

    + Hướng dẫn người lao động lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu Tk1-TS) đối với người lao động chưa được cấp mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH)

    + Nộp hồ sơ theo quy định 

    + Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết 

4. Cách thức thực hiện 

   – Đơn vị sử dụng lao động và người lao động ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH, lựa chọn nộp hồ sơ qua các phương thức sau:

    +Qua giao dịch điện tử

    + Quan dịch vụ bưu chính công ích

    + Trực tiếp tại cơ quan BHXH 

   – Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ thì nhận kế quả giải quyết của BHXH 

5. Thời hạn giải quyết 

   – Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày 

   – Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không có 05 ngày 

   – Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN,  BHTNLĐ – BNN không quá 10 ngày 

   – Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ -BNN không quá 03 ngày 

   – Trường hợp xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!