13 loại giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Trong lĩnh vực chứng khoán gồm các loại giao dịch sau:

– Thanh toán giao dịch chứng khoán
– Thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ
– Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước gồm các loại giao dịch sau:

– Về thu ngân sách nhà nước
– Về chi ngân sách nhà nước và các khoản chi khác

Trong lĩnh vực thuế gồm các giao dịch về:

– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

– Giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp
– Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau
Trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước gồm:
– Các giao dịch thanh toán

Trong giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng gồm:

– Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng
– Giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khác hàng vay
Ngày 22/7/2019 Văn phòng chính phủ đã đưa Công văn 6477/VPCP-KTTH về việc công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!