Các nguyên tắc khi khai bổ sung thuế GTGT

Khi khai bổ sung thuế GTGT Doanh Nghiệp cần chú ý những nguyên tắc sau:

 1. Doanh nghiệp chỉ kê khai bổ sung thuế khi đã hết han nộp tờ khai thuế GTGT
 2. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai bổ sung nếu như cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 3. Trường hợp sau khi khai bổ sung, nếu số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ khai bổ sung giảm đi (Cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai và ã chỉ tiêu 43 là một số âm) thì Doanh nghiệp thực hiện ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai theo mẫu 01/GTGT tháng hiện tại – Tháng mà phát hiện ra sai sót cần khai bổ sung
 4. Trường hợp sau khi kê khai bổ sung thuế khiến số thuế GGT khấu trừ được tăng lên thì doanh nghiệp ghi số tiền đó vào chỉ tiêu [38] tờ khai mẫu 01/GTGT tháng phát hiện ra sai sót đó.
 5. Bất cứ khi nào phát hiện sai sót, doanh nghiệp có thể kê khai bổ sung và được phép kê khai bổ sung nhiều lần
 6. Với kê khai ổ sung lần thì nhất thì số đối chiếu là số liệu của tờ khai lần đầu. Với kê khai bổ sung lần thứ hai thì số liệu đối chiếu là số liệu của lần kê khai bổ sung lần 01
 7. Trường hợp kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp thì doanh nghiệp được bù trừ số tiền thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế của kỳ tiếp sau đó. Chứ không điều chỉnh vào tờ khai mẫu 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót.
 8. Trường hợp kê khai bổ sung mà làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ bổ sung thi doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thuế chênh lệch đó cùng với số tiền chậm nộp vào NSNN. Và không điều chỉnh vào tờ khai mẫu số 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót
 9. Trường hợp kê khai bổ sung làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ kê bổ sung và số thuế này đã được hoàn thì doanh nghiệp kê khai đầy đủ những chỉ tiêu ở mục C của mẫu 01/KHBS. Sau đó, Doanh nghiệp mang số tiền thuế điều chỉnh giảm mà đã được hoàn này nộp vào NSNN cùng với số tiền chậm nộp
 10. Doanh nghiệp khai bổ sung phần mềm HTKK theo mẫu 01/KHBS
 11. Doanh nghiệp không được tự ý bù trừu sai sót của các tháng với nhau
 12. Với trường hợp sai sót không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế thì làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của tháng, quý có sai sót để gửi cho cơ quan thuế chủ quản kèm theo các công văn giải trình với cơ quan thuế về vấn đề này.
 13. Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai bổ sung cho tháng nào có sai sót và điều chỉnh nếu có
 14. Những tháng không có sai sót, điều chỉnh gì thì không được bổ sung điều chỉnh

  Tải bảng giá

  error: Content is protected !!