Hướng Dẫn Thủ Tục Gia Hạn Nộp Thuế, Miễn Tính Chậm Nộp Thuế Vì Ảnh Hưởng Có Dịch Bệnh COVID 19

Ngày 03 tháng 03 năm 2020, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 897/TCT-QLN để hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp tiền thuế vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19

Theo đó, để được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thì các doanh nghiệp phải làm các hồ sơ sau:

1. Hồ sơ xin gia hạn nộp tiền thuế

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế mẫu số 01/GHAN 1582785482mau-cong-van-gia-han-nop-thue-theo-cong-van-so-897_tct-qln theo thông tư số 156/2013/TT-BTC

– Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật ký và đóng dấu theo quy định

– Văn bản xác nhận doanh nghiệp có thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 của các cơ quan công an, UBND xã, phường, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 2. Hồ sơ xin miễn tiền chậm nộp thuế

– Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của doanh nghiệp, trong đó phải có đầy đủ các nội dung: Tên, Mã số thuế, địa chỉ doanh nghiệp, căn cứ để xử lý miễn tiền chậm nộp, số tiền chậm nộp đề nghị miễn.

– Văn bản xác nhận doanh nghiệp có thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 của các cơ quan công an, UBND xã, phường, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Gia hạn nộp thuế, miễn tính chậm nộp thuế vì ảnh hưởng có dịch bệnh Covid 19

https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/gia-han-nop-thue—mien-tinh-cham-nop-thue-vi-anh-huong-co-dich-benh-covid-19-960222445-40224 2/3

Chi tiết xem thêm tại:

Công văn số 897/TCT-QLN (https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/cong-van-so-897-tct-qln-gia-han-nop-thue–mien-tien-cham-nop–do-anh-huong-boidich-benh-covid-19-1178433928-357123)

Tải mẫu công văn xin gia hạn nộp thuế, miễn chậm nộp thuế vì dịch bệnh Covid 19 tại đây: Mẫu công văn 01/GHAN theo thông tư số 156/2013/TT-BTC (https://baocaotaichinh.vn/thuvien/mau-cong-van-xin-gia-han-nop-thue–mien-cham-nop-vi-dich-benh-covid-19-1572044503-252288)

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!