Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo quy mô gôm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa. Để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cần dựa vào các tiêu chí sau:

Tiêu chí

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH Bình quân năm không quá 10 người Bình quân năm không quá 10 người Bình quân năm không quá 100 người Bình quân năm không quá 50 người Bình quân năm không quá 200 người Bình quân năm không quá 100 người
Tổng doanh thu năm ≤ 3 tỷ đồng ≤ 10 tỷ đồng ≤ 50 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng ≤ 200 tỷ đồng ≤ 300 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng ≤ 3 tỷ đồng ≤ 20 tỷ đồng ≤ 50 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng ≤ 100 tỷ đồng

Cách xác định lĩnh vực hoạt động của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được xác định theo hệ thống ngành kinh tế mới nhất ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Nếu hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xác định lĩnh vực hoạt động theo lĩnh vực có doanh thu cao nhất.

Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

cách xác định lĩnh vực hoạt động của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (Ảnh minh họa)

Cách xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm

Số lao động tham gia BHXH là toàn bộ lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dung, trả lương tham gia BHXH (khoản 1 Điều 8 Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017).

Theo đó, cách tính số lao động tham gia BHXH bình quân năm:

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm

=

Tổng số lao động tham gia BHXH của năm

:

12

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động tham gia BHXH bình quân được tính bằng tổng số lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

Cách xác định tổng doanh thu của DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Xác định dựa trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu, doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn để xác định thuộc quy mô nào.

Xác định tổng nguồn vốn doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xác định trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm trước đó.

Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn xác định dựa vào bảng cân đối kế toán cuối quý liền kề tính tới thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng hỗ trợ.

Trên đây là những tiêu chí và cách xác định quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!