Danh sách văn bản về hóa đơn hết hiệu lực trong năm 2020

Từ ngày 01/11/2020 sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải biết những quy định về hóa đơn (tự in, đặt in, đặt mua) hết hiệu lực để không áp dụng.

9 văn bản về hóa đơn hết hiệu lực

Tuy Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018; mới đây Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 14/11/2019 nhưng phải tới ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh mới bắt buộc thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Vậy trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/10/2020, các văn bản dưới đây vẫn có hiệu lực thi hành. Từ ngày 01/11/2020 trở đi sẽ hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

TT

Văn bản

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày 01/11/2020

2

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Từ ngày 01/11/2020

3

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày 01/11/2020

4

Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

Từ ngày 01/11/2020

5

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Từ ngày 01/11/2020

6

Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Từ ngày 01/11/2020

7

Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Từ ngày 01/11/2020

8

Quyết định 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

Từ ngày 01/11/2020

9

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC).

Từ ngày 01/11/2020

 

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!