Tỷ giá hạch toán tháng 04/2020

 

Tỷ giá hạch toán được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 78/2010/NĐ-CPvề cho vay lại nguồn vốn vay của nước ngoài của Chính phủ như sau:

Tỷ giá hạch toán” là tỷ giá do Bộ Tài chính công bố dùng để hạch toán kế toán và báo cáo các khoản thu, chi bằng ngoại tệ của ngân sách nhà nước.

Dưới  đây là bảng chi tiết Tỷ giá hạch toán tháng 04/2020

Tải xuống:  Tỷ giá hạch toán tháng 04/2020

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!