Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2019

     Nộp các loại báo cáo thuế chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của các Doanh Nghiệp. Để tránh tình trạng nộp chậm, nộp sai ngày, Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội xin gửi đến các bạn tổng hợp lịch nộp báo cáo thuế năm 2019 của các loại tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN , báo cái tài chính, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

                    

  Tháng 

 Thời hạn nộp  DN kê khai thuế GTGT theo Quý   DN kê khai thuế GTGT theo tháng 
          1       20/01/2019  – Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2018
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có )
     30/01/2019   – Tờ khai thuế GTGT quý IV/2018  – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2018 (nếu có)
  – Tờ khai thuế TNCN quý IV/2018 (nếu có) 
  – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)  – Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2018
  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2018
  – Nộp tiền thuế môn bài năm 2019 
         2      20/02/2019       – Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2019
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 1/2019 (nếu có)
        3      20/03/2018  – Tờ khai thuế GTGT tháng 2/2019
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 2/2019 (nếu có)
    31/03/2019  – Quyết toán thuế TNDN năm 2018   – Quyết toán thuế TNDN năm 2018 
 – Quyết toán thuế TNCN năm 2018   – Quyết toán thuế TNCN năm 2018 
 – Báo cáo tài chính năm 2019  – Báo cáo tìa chính năm 2018 
        4

 

 

 

      20/04/2019  – Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2019 
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2019 (nếu có) 
      30/04/2019  – Tờ khai thuế GTGT quý I/2019  – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2019 (nếu có)
 – Tờ khai thuế TNCN quý I/2019 (nếu có)
 – Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính quý I/2019 (nếu có)  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2019
 – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2019
       5       20/05/2019  – Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2019
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2019 (nếu có)
       6      20/06/2019  – Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2019
 – Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)
       7      20/07/2019  – Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2019 
 – Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2019 
     30/07/2019   – Tờ khai thuế GTGT quý II/2019  – Nộp tiền thuế TNDN tajmm tính quý II/2019
  – Tờ khai thuế TNCN quý II/2019 (nếu có)
  – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2019   – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2019
  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2019
       8      20/08/2019   – Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019
  – Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có)
      9      20/09/2019   – Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2019
  – Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2019 (nếu có)
     10      20/10/2019   – Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2019
  – Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2019 (nếu có)
      30/10/2019   – Tờ khai thuế GTGT quý III/2019   – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2019
  – Tờ khai thuế TNCN quý III/2019 (nếu có)
  – Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2019   – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2019
  – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2019
     11       20/11/2019   – Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2019
  – Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có)
    12      20/12/2019   – Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019
  – Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019 (nếu có)

 

♦ Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2019 

 – Với doanh nghiệp mới thành lập:

  + Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

 + Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh 

 – Với doanh nghiệp đang hoạt động:

 + Nếu không có thay đổi vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tò khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/01/2019

 + Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lê phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1 năm sau

  Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2019 

 – Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo 

 – Theo quý   : Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý tiếp theo

 – Tờ khai quyết toán năm:

  + Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  +Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 ♦ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019

  Hạn nộp ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Giải Pháp Doanh Nghiệp Hà Nội chúc bạn có một ngày làm hiệu tràn đầy năng lượng và hiệu quả!

    Tải bảng giá

    error: Content is protected !!